Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

 1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.mlsystem.pl

 • Sprzedawca - ML SYSTEM Spółka akcyjna z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565236, NIP: 5170204997, REGON: 180206288, wysokość kapitału zakładowego
  i wpłaconego: 5 650 000,00 zł,

 • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Sprzedawca informuje, że jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.

 3. Jeżeli po przejściu własności Produktu na Klienta stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 4. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić za pośrednictwem przesyłki listownej, przesłanej na adres Sprzedawcy: ML SYSTEM Spółka akcyjna z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G lub poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@mlsystem.pl

 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego wraz z uzasadnieniem, Sprzedawca poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na jego adres wskazany w reklamacji lub, gdyby Klient nie podał tego adresu w reklamacji, na adres podany podczas składania zamówienia, chyba, że w treści reklamacji Klient podał inną formę kontaktu. Sprzedawca, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, może również przesłać informację o wyniku postępowania reklamacyjnego wraz z uzasadnieniem na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w reklamacji.

 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

 8. Przy sprzedaży dokonanej na rzecz Przedsiębiorcy, traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

 9. Za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Sprzedawcy odpowiada Dział Reklamacji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl