Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.mlsystem.pl, jest prowadzony przez ML SYSTEM S.A. z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000565236, REGON: 180206288, NIP: 5170204997, o kapitale zakładowym 5 650 000,00 zł, wpłaconym w całości – zwanego dalej „Sprzedawcą”.

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą następujących środków komunikacji:
 • adresu pocztowego: 36-062 Zaczernie 190G,
 • numeru telefonu: (17) 7788266,
 • numeru faksu: (17) 8535877,
 • adresu poczty elektronicznej: biuro@mlsystem.pl.
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady
  i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Odmienne ustalenia pomiędzy Stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 § Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.mlsystem.pl
 2. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 3. Sprzedawca - ML SYSTEM Spółka akcyjna z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565236, NIP: 5170204997, REGON: 180206288, wysokość kapitału zakładowego
  i wpłaconego: 5 650 000,00 zł,
 4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Wymagania techniczne

Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne są:

 • urządzenie oraz oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
 • urządzenie (klawiatura) umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 • założenie przez Klienta Konta w Sklepie,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

 § Informacje ogólne dotyczące Sklepu

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta./ Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu towarów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy towarów wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, anie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 4. Cena podana przy każdym Produkcie jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Ceny podane przy każdym Produkcie obejmują koszty transportu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian, przy czym ww. zmiany nie będą dotyczyć zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Sprzedawca może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z powodu niedostępności Produktu, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedawca informuje na stronie Sklepu.
 10. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

 Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska Klienta, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz adresu dostawy.

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Login i hasło mają charakter poufny. Logowanie do Sklepu internetowego odbywa się
  z wykorzystaniem loginu oraz unikalnego hasła znanego jedynie Klientowi.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.

§ 6 Transakcja

Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej Sklepu.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu,
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie.
 5. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.
 6. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.
 7. Sprzedawca potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 8. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 9. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy. 

 

 § 7 Płatność

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności za pomocą przelewu (przedpłaty) na konto bankowe (przelew tradycyjny lub przelew internetowy). Korzystając z tej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się
  z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupionych Produktów. Przedstawione na stronie internetowej Sklepu ceny poszczególnych Produktów uwzględniają koszty transportu.

 

§ 8 Dostawa

 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie internetowej Sklepu.
 2. Czas wysyłki jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu dla każdego z Produktów. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w Sklepie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin liczonych w następujących po sobie dniach roboczych.
 3. Dostawa towaru realizowana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy
  z Klientem, bez konieczności ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.
 4. Koszt dostawy (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) jest uwzględniony w cenie Produktu widocznego w Sklepie.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktu należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w regulaminie „Reklamacje i zwroty”, dostępnej
  w serwisie sklep.mlsystem.pl
 6. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

 

 § 9 Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Produktu bez podania przyczyny.

  1. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1, Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu, które może zostać wysłane pocztą na adres: ML System S.A., 36-062 Zaczernie 190G. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
  5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Konsumentowi odbiór rzeczy.
  9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
  10. Zwrot Produktu przez Konsumenta, jeżeli nie postanowiono inaczej, powinien nastąpić na następujący adres: ML System S.A., 36-062 Zaczernie 190G.
  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
   i funkcjonowania Produktów.
  12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru ML System S.A. wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
  13. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane przez niego Produkty  nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
  14. Zawierając umowę Konsument potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Produktu.

§ 10 Polubowne rozstrzyganie sporów z Konsumentami

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Warunkiem rozpoznania sprawy przed polubownym sądem konsumenckim jest zgoda obu Stron sporu na jego rozstrzygnięcie przez ten sąd.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 1. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  Z punktem można skontaktować się:
 • telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333,
 • za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość e-mail na adres adr@uokik.gov.pl,
 • osobiście w Centrali UOKiK przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

 

 § 11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy  lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu internetowego ML System towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów oraz polityki prywatności zawarte zostały w odrębnych dokumentach dostępnych pod adresem internetowym www.sklep.mlsystem.pl w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.
 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumentów, przysługujących na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 6. Każdy podmiot korzystający ze strony Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sklep.mlsystem.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy, tj. spółki ML System S.A. w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2019.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl