Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego www.sklep.mlsystem.pl

I. POLITYKA „COOKIES”

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich zakupu produktów poprzez Serwis. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000565236, REGON: 180206288, NIP: 5170204997, o kapitale zakładowym 5 650 000 zł. (zwaną dalej „ML System”).

 1. Informacja o plikach cookies
  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu używanej przeglądarki, języka, typu systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji poza informacjami zawartymi w plikach cookies.

  Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować użytkownikom najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ML System S.A. w celu lepszego działania i funkcjonalności Serwisu.

  Pliki cookies są wykorzystywane głównie do:
 • ulepszania funkcjonalności Serwisu i jego nawigacji, poprzez monitorowanie w jaki sposób użytkownicy korzystają z zawartości Serwisu,
 • dopasowywania zawartości i rozmieszczenia treści Serwisu, zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika,
 • udostępnienia możliwości logowania i zachowania sesji użytkownika na wszystkich podstronach Serwisu,

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 1. Udostępnienie danych.
  Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 
 1. Zarządzanie plikami cookies
  Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych w większości przypadków domyślnie dopuszczają zgodę na umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na zapisywanie plików cookies w ten sposób, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Każda z przeglądarek internetowych dopuszcza możliwość indywidualnej modyfikacji zapisów dotyczących plików cookies dla konkretnych adresów. Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna, jednak brak ich akceptacji może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy wyłącznie Serwisu www.sklep.mlsystem.pl
 1. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności, w szczególności związanych z rozwojem technologicznym, zmian obowiązujących przepisów prawa czy rozwoju lub zmianie charakteru Serwisu.

 
II. 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wydaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zostały przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych Klientów bądź osób potencjalnie zainteresowanych ofertą sklepu internetowego spółki MLSYSTEM S.A.

1. Administratorem danych osobowych jest spółka ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu, 190 G, 36-062 Zaczernie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  0000565236, posiadający NIP: 517-02-04-997 REGON: 180206288. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy: listownie na adres: spółka ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu, 190 G, 36-062 Zaczernie, poprzez e-mail: biuro@mlsystem.pl  

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą w następujących celach:

3.1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia bądź realizacji umowy dla wykonania, której, przetwarzanie danych jest niezbędne. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie:  Imię, nazwisko, e-mail, adres, dane kontaktowe, numer telefonu komórkowego, NIP, numer rachunku bankowego, IP.

3.2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO m.in. w celu wystawiania i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.

3.3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych ofertą działalności Administratora danych na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w zakresie: nazwa użytkownika, adres e-mail, IP, imię i nazwisko, treść zapytania, inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą.

3.4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności Administratora danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest:

 1. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową bądź ewentualnych roszczeń w sytuacji w której umowa nie została jeszcze zawarta, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych jest ewentualna windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, ustalenie, dochodzenie bądź obrona przed roszczeniami,

 2. prowadzenie statystyk prowadzonych działań, co pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności,

 3. działania marketingowe własnych produktów i usług bezpośrednio bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie uzasadnionym interesem Administratora danych jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. 

3.5 Ponadto Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, działania te są podejmowane w oparciu o udzielone zgody osób, których dane dotyczą, na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu oferowania swoich produktów i usług za pomocą poczty e-mail w tym przesyłania informacji handlowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdym czasie może być wycofane. 

3.6. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy założyli konto stałego klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w oparciu o udzieloną zgodę osoby, której dane dotyczą w celu założenia i prowadzenia konta stałego Klienta sklepu internetowego. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: adres e-mail, IP, nazwa użytkownika, imię, nazwisko, adres, nr telefonu, dane kontaktowe. 

3.7. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w oparciu o dobrowolnie udzieloną zgodę w celach otrzymywania newslettera.

3.8. Przetwarzanie danych w związku z rejestrowaniem rozmów telefonicznych.

 • W przypadku skorzystania przez Klienta bądź osobę zainteresowaną działalnością spółki ML SYSTEM S.A., z infolinii Działu Obsługi Klienta, prowadzone rozmowy telefoniczne są nagrywane. Administrator danych osobowych informuje osobę, której dane dotyczą o rejestrowaniu rozmowy telefonicznej przed rozpoczęciem rozmowy. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO w oparciu o uzasadniony interes Administratora danych osobowych, jakim jest bezpieczeństwo i rzetelności obsługi klienta.

 • Jeżeli rozmówca nie wyrazi zgody na nagrywanie, prowadzenie rozmowy telefonicznej będzie niemożliwe, a połączenie zostanie przerwane.

 • Zapisy z systemów rejestrowania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 1. Możliwość wycofania zgody.
  Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, osoby, których dane dotyczą w każdej chwili mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej wycofaniem.
 1. Dobrowolność podania danych osobowych.
  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, niepodanie danych uniemożliwi podjęcie działań w celu jej zawarcia. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody – ich podanie jest dobrowolne.
 1. Dane osobowe są pobierane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
 1. Odbiorcy danych osobowych.
  Dane osobowe przetwarzane będą samodzielnie przez Administratora danych osobowych bądź poprzez podmioty upoważnione przez Administratora danych osobowych (pracownicy i osoby współpracujące), a także podmioty przetwarzające dane w oparciu o umowy zawarte z Administratorem m.in. dostawcy usług IT, obsługa księgowa, podmioty, świadczące pomoc prawną oraz podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony - w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z o powierzenie przetwarzania danych i tylko w granicach określonych w umowie, zgodnie poleceniami Administratora danych osobowych.
 1. Okres przechowywania danych osobowych.
  Dane osobowe, osób, których dane dotyczą są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
 • 8.1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy to dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy. Jeżeli umowa została wykonana, dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu, odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

 • 8.2.Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, to dane osobowe będą przez przetwarzane, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana.

 • 8.3. W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi obowiązkami prawnymi, dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą.
  Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 1. Sprzeciw względem przetwarzania danych.
  Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes bądź o powierzone zadanie w interesie publicznym Administrator danych osobowych uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Administratora danych osobowych ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego.
  Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator zaprzestanie takiego przetwarzania.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu.
  Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Brak decyzji zautomatyzowanych.
  W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą, zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 1. Transferowanie danych do Państw Trzecich.
  Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów/ osób zainteresowanych ofertą do państw trzecich, położonych poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl