Ogólne warunki gwarancji

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI sklepu internetowego ML System S.A.

 1. Ogólne Warunki Gwarancji (dalej „OWG”) określają wyłączne zasady gwarancji udzielonej przez ML SYSTEM S.A., z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000565236, REGON: 180206288, NIP: 5170204997, o kapitale zakładowym 5 650 000,00 zł, zwaną dalej „Sprzedawcą” lub „Gwarantem”, na produkty zakupione u Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.mlsystem.pl

 2. OWG stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży, chyba, że Klient i Sprzedawca w ramach zawartej umowy zgodnie ustalili, że poszczególne postanowienia OWG lub OWG w całości w zakresie konkretnej transakcji nie znajdują zastosowania.

 3. Przez udzielenie gwarancji na sprzedane za pośrednictwem sklepu internetowego towary, Gwarant zapewnia zgodność sprzedanych towarów z kartą katalogową danego produktu,
  z zastrzeżeniem postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży ML System S.A. dostępnych na stronie internetowej www.mlsystem.pl

 4. Udzielenie Klientowi gwarancji następuje przez przekazanie przez Sprzedawcę oświadczenia gwarancyjnego, (w formie faktury zakupowej), określające towary objęte udzieloną gwarancją zwanego dalej „Kartą Gwarancyjną”.

 5. Udzieloną gwarancją objęte są produkty sprzedane przez Gwaranta wraz ze wszystkimi ich częściami składowymi.

 6. Jeżeli produkt nie jest zgodny z kartą katalogową, to znaczy posiada wadę techniczną, Klient może żądać od Gwaranta doprowadzenia go do stanu zgodnego z kartą katalogową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy.

 7. Okres gwarancji biegnie od daty wydania Produktu Klientowi i wynosi 2 lata. W przypadku wymiany produktu na nowy lub zwrócenia wadliwego produktu termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku wymiany lub zwrócenia jedynie części składowej produktu, termin gwarancji biegnie na nowo wyłącznie w stosunku do tej części składowej.

 8. Gwarancja nie obejmuje niezbędnych okresowych konserwacji i / lub bądź przeglądów technicznych, w szczególności czyszczenia modułów fotowoltaicznych, a które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania produktów.

 9. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia Gwaranta o niesprawności produktów niezwłocznie po ujawnieniu przez niego wad.

 10. Gwarancja towaru powinna nastąpić przez formularz reklamacyjny, zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie Reklamacji i Zwrotów Serwisu www.sklep.mlsystem.pl

 11. Klient wykonujący uprawnienia z gwarancji, powinien dostarczyć Produkt na koszt Gwaranta do miejsca wskazanego w Karcie Gwarancyjnej, chyba że ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania wynika, że wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady.

 12. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych Klienta przez Gwaranta może mieć miejsce w szczególności w wypadkach opisanych poniżej:
  a) uszkodzeń mechanicznych i usterek spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktów;
  b) eksploatacji produktów w warunkach niezgodnych z ich przeznaczeniem;
  c) wykonywania czynności naprawczych w trakcie okresu gwarancyjnego, przez podmioty nieautoryzowane przez Gwaranta;
  d) wadliwego funkcjonowania produktów wskutek działania siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi;

 13. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie produktu, które nie powstały na wskutek wad tkwiących w samym produkcie.

 14. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl